Cursos disponibles

Els reials decrets del currículum dels Cicles Formatius de Formació Professional, plantegen la necessitat de fomentar actuacions que permeten avançar cap a un sistema de formació professional capaç de mantindre’s permanentment adaptat a les necessitats socials, econòmiques i professionals.


Al País Valencià, destaca la importància del projecte GNU/LliureX, impulsat per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, que començà a implantar-se als centres educatius el 2004 i a l'Administració Pública Valenciana el 2014.


Davant aquesta situació, s'evidencia una necessitat emergent de professionals formats en tecnologies i administració de LliureX, especialment per a l'atenció a centres educatius, administracions locals i xicotetes i mitjanes empreses.

Amb la intenció de capacitar els nostrs alumnes perquè assumisquen estes competències en el seu futur laboral, vam iniciar aquest projecte d'integració de LliureX als contiguts dels Cicles Formatius de la Família Professional d'Informàtica i Comunicacions.

Concretament, per al Cicle Formatiu de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (DAM), els alumnes, a banda de les capacitats específiques del títol seran capaços de:

  • Adaptar aplicacions d'interès general i empaquer-les per a la seua integració al projecte LliureX.
  • Adaptar aplicacions específiques de gestió i integrar-les en sistemes LliureX Pime.
  • Desenvolupar aplicacions multiplataforma basades en tecnologíes LliureX – N4D.
  • Desenvolupar aplicacions mòbils per a serveis específics de LliureX vía n4d.

El següent curs s'enfoca com un complement formatiu a la programció del cicle, i cal tenir en compte que requerirà d'un esforç extra per assimilar les competències corresponents.

El curs es divideix en tantes unitats com mòduls formatius hi ha implicats en el títol. En cada unitat, corresponenta un mòdul formatiu es disposarà de la programació, amb la distribució d'unitats didàctiques i el material complementari que aquestes necessiten.

Agraïr finalment la implicació en el projecte dels membres de l'equip LliureX que ens han guiat i aconsellat al llarg del projecte, així com tota la feina que es realitza i que sovint passa inadvertida.


Els reials decrets del currículum dels Cicles Formatius de Formació Professional, plantegen la necessitat de fomentar actuacions que permeten avançar cap a un sistema de formació professional capaç de mantindre’s permanentment adaptat a les necessitats socials, econòmiques i professionals.


Al País Valencià, destaca la importància del projecte GNU/LliureX, impulsat per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, que començà a implantar-se als centres educatius el 2004 i a l'Administració Pública Valenciana el 2014.


Davant aquesta situació, s'evidencia una necessitat emergent de professionals formats en tecnologies i administració de LliureX, especialment per a l'atenció a centres educatius, administracions locals i xicotetes i mitjanes empreses.

Amb la intenció de capacitar els nostrs alumnes perquè assumisquen estes competències en el seu futur laboral, vam iniciar aquest projecte d'integració de LliureX als contiguts dels Cicles Formatius de la Família Professional d'Informàtica i Comunicacions.

Concretament, per al Cicle Formatiu d'Administració de Sistemes Informàtics i xarxes, els alumnes, a banda de les capacitats específiques del títol seran capaços de:

  • Instalar i administrar aules LliureX
  • Instal·lar i administrar centres educatius seguint el model de centre LliureX
  • Implantar i administrar LliureX en Pimes i Administracions Públiques, gestionant la seua connectivitat a la xarxa corporativa.
  • Implantar solucions de virtualització per tal de convertir un centre educatiu en un centre intel·ligent.
  • Instal·lar i administar entorns de treball LliureX basats en clients lleugers.

El següent curs s'enfoca com un complement formatiu a la programció del cicle, i cal tenir en compte que requerirà d'un esforç extra per assimilar les competències corresponents.

El curs es divideix en tantes unitats com mòduls formatius hi ha implicats en el títol. En cada unitat, corresponenta un mòdul formatiu es disposarà de la programació, amb la distribució d'unitats didàctiques i el material complementari que aquestes necessiten.

Agraïr finalment la implicació en el projecte dels membres de l'equip LliureX que ens han guiat i aconsellat al llarg del projecte, així com tota la feina que es realitza i que sovint passa inadvertida.

ACCÉS A DADES

2 DAM

Curs de Formació i Orientació Laboral del Cicle Mitjà de SMX a l'IES Jaume II "El Just" de Tavernes de la Valldigna. 

En aquesta plataforma trobareu tota la informació adient a l'assignatura de FOL, necessària per a fer el seguiment de la matèria. 


El Mòdul de Formació i Orientació, tal com s'estipula en el Reial decret 362/2004 de 5 de Març pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional específica, està encaminat a proporcionar a l'alumne:

* L'adquisició de coneixements i habilitats necessaris per a treballar en condicions de seguretat i prevenir els possibles riscos derivats de les situacions de treball.

* El coneixement de la legislació laboral bàsica i els drets i deures que deriven de les relacions laborals

* La formació bàsica per a comprendre l'organització i característiques del sector corresponent, així com els mecanismes d'inserció professional.

Aquests objectius són concretats en el currículum de FOL per als Cicles Formatius a través d'un conjunt de resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació, que fan referència a aquells continguts i competències que s'hauran d'haver aconseguit en finalitzar el curs.

Curs de Fonaments d'administració i Gestió (FAG). Assignatura específica (optativa) de segon de batxillerat, que s'oferta a totes les modalitats de batxillerat.